O Asocijaciji za naftu i gas YUNG

Asocijacija za naftu i gas YUNG je osnovana 1995. godine kao profesionalno-strukovna i neprofitna organizacija, sa ciljem strukovnog okupljanja, razmene znanja i iskustava iz oblasti energetike, naftne, gasne i petrohemijske industrije, organizovanog osvajanja novih znanja i kolegijalnog druženja. U tom smislu, jedan od ciljeva je bio da se prate aktuelni trendovi i aktivno učestvuje u razvoju naftne, gasne i petrohemijske privrede u regionu kojem je tadašnja Savezna Republika Jugoslavija pripadala geografski, istorijski i tržišno.

Tokom postojanja Asocijacije u nju su, pored više od hiljadu individualnih članova, bila učlanjena i brojna preduzeća, učesnici u lancu snabdevanja proizvoda od nafte i gasa na teritoriji Srbije, naučni instituti i fakulteti univerziteta iz Srbije, kao i druga udruženja, vladine i nevladine organizacije. YUNG je sarađivao i sa istovetnim i srodnim asocijacijama iz drugih zemalja, te referentnim stručnim institucijama i relevantnim pojedincima iz sveta, posebno na planu razvoja i afirmacije profesije, strucnog rada, individualne i kompanijske poslovne efikasnosti. YUNG je bio učlanjen u WPC – World Petroleum Council, osnovan 1933. godine.

Tokom svojih 14 godina postojanja i rada, organizovano je veći broj simpozijuma, stručnih tribina i seminara, kao i velikih međunarodnih savetovanja sa temama iz proizvodnje, prerade, prometa i primene nafte i gasa. Obrazovna aktivnost obavljana je realizacijom niza specijalizovanih kurseva, dok je u okviru izdavačke delatnosti objavljeno nekoliko stručnih knjiga, odnosno prevoda knjiga stranih autora.

Sa stanovišta redovnosti i ucestanosti posebno se izdvajala tradicionalna manifestacija YUNGinfo, stručno okupljanje informatičke sekcije koja je održana po dvanaesti put na Zlatiboru u decembru 2008. g.

Na sednici održanoj 23.09.2009. godine usvajanjem Statuta Srpske naftno gasne asocijacije (SNAGA), YUNG kreće da posluje pod nazivom SNAGA.