Održana Skupština SNAGA

Jačanje uticaja u javnosti, bolja saradnja sa srodnim organizacijama i nastavak rada na rešavanju aktuelnih pitanja u naftno-gasnom sektoru, samo su neki od ciljeva SNAGA koji su potvrđeni na XIII Skupštini ove asocijacije.

Srpska naftno gasna asocijacija okupila je 12.juna 2015. stare i nove članice na redovnoj Skupštini i upoznala ih sa rezultatima rada u prošloj godini i Planom rada za 2015. godinu. Stanka Leskovac, predsednica Izvršnog odbora SNAGA predstavila je prisutnima Izveštaj o radu koji je usvojen od strane Nadzornog odbora i dala kratak prikaz sa tri održane radionice, koje su ocenjene pozitivno i od strane SNAGA kao organizatora i od strane stručnjaka koji su prisustvovali.

U 2015. godini predviđeno je da SNAGA organizuje stručne skupove na teme:

  • Liberalizacija tržišta gasa – rezultati primene
  • Trgovina gorivima van stanica za snabdevanje prevoznih sredstava (energetska goriva za grejanje i hlađenje) i ambulantno snabdevanje prevoznih sredstava (motorna goriva za građevinske i poljoprivredne mašine, sportske avione i dr.)
  • Aditivi za goriva i aditivirana goriva
  • Direktiva IPPC

U nastavku sednice na sažet način dat je i prikaz stanja energetskog bilansa u regionu, odnosa proizvodnje i potražnje, trendova, cena i problema.

U živoj diskusiji na kraju sednice, članovi su se saglasili da je jači uticaj na državne organe i donošenje bitnih odluka  jedna od karika koja nedostaje u radu SNAGA i da bi trebalo dalje raditi na transparentnosti rada asocijacije u javnosti.

Sednica Skupštine SNAGA održana je u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu uz prisustvo članova Izvršnog i Nadzornog odbora, Saveta SNAGA i predstavnika firmi iz naftno-gasnog sektora, kao starih i novih kolektivnih članova.