ANKETA – Radionica SNAGA „Organizaciona struktura kompanija i stručni kadar u naftnoj i gasnoj privrеdi“

Tema koju smo odabrali za ovu radionicu vezana je za organizacionu strukturu kompanija i upravljanje kadrovima u domaćoj naftno-gasnoj privredi. Nećemo pogrešiti ako kažemo da je ova tema aktuelna i u širim razmerama, kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou. Radi bolje pripreme radionice želeli bismo da u pripremnom delu, kao podlogu za radionicu, putem ankete u prilogu ispitamo kakvi tipovi kompanija posluju na domaćem tržištu, kakva je starosna, polna i obrazovna struktura kadrova, koji „tradicionalni“ poslovi su prepušteni trećim licima (outsource), koji poslovi i u kojoj meri su automatizovani, kakva je uloga pozajmljivanja radne snage (leasing) i na koji način se stvaraju, neguju i zadržavaju kvalitetni kadrovi. Svesni smo da su postavljena pitanja direktna i možda osetljiva, pa Vas molimo da na upitnik odgovorite anonimno. Verujemo da je anonimnost preduslov iskrenosti, a tačna informacija osnova za pravilno skeniranje i plodotvornu analizu stanja u branši kakvo zaista jeste.
Cilj nam je, nakon prikljupljanja iskustava i razmišljanja na ovu temu od što šireg spektra energetskih subjekata koji posluju na domaćem naftno-gasnom tržištu, da uz pomoć relevantnih HR agencija, Ministarstva za rad, Zavoda za zapošljavanje i specijalista iz ove oblasti, pokušamo da nadjemo odgovore na strukturalna i HR pritanja koja se tiču našeg sektora. Za dodatna pitanja Vam stojimo na raspolaganju. Unapred se zahvaljujemo na vremenu koje ćete izdovjiti za popunjavanje upitanika.